Fönsterrenovering

"Fönster såg bättre ut förr. Fönsterrenovering med energiglas gör fönstren lika vackra, fast bättre!"

Cirka 80% av hus byggda mellan 1930 – 1970-talet är utrustade med äldre standardfönster med kopplade bågar. Dessa har generellt ganska dålig värme- isoleringsförmåga. Ett smart sätt är därför att förbättra fönstren med hjälp av energiglas. Fönstrets isoleringsförmåga kan då i stort sett fördubblas.Varje grad man kan sänka innetemperaturen sparar ca 5% av uppvärmnings- kostnaden. Efter en fönsterrenovering med energiglas kan innetemperaturen sänkas ett par grader med bibehållen innekomfort. Fönsterrenovering med energiglas är därför en mycket lönsam åtgärd. 

Cirka 75% av den tillförda energin går till uppvärmning och ventilation.

Av detta försvinner ca 35% som läckage genom fönstren.


Resterande ca 25% av den tillförda energin används till varmvatten.


Fördelarna med att renovera fönstren

Är att man bevarar husetts estetik samtidigt som det är en energimässigt och ekonomiskt lönsam åtgärd.

– Värmen stannar kvar inomhus
– Uppvärmningskostnaden blir lägre
– Kallraset vid fönstren minskar väsentligt – Inneklimatet blir behagligare.

… dessutom bevaras byggnadens utseende.


Energiglas

Ett mycket tunt och hårt oxidskikt har lagts på fönsterglaset. Beläggningen är lika tålig som glaset självt och är nästan lika ljusgenomsläppligt som glaset. Man upplever därför inte nå- gon skillnad i ljus öde.

Fönsterytan re ekterar den långvågiga värmestrålningen vil- ket gör att ca 50% mera värme stannar kvar i rummet.


Isolerruta

En isolerruta består av två eller tre glas som sitter ihop i ett till- slutet paket, där det inre glaset är ett energiglas. Mellanrum- met mellan rutorna är oftast fyllt med ädelgas, som förbättrar rutans isoleringsförmåga. Avståndet mellan glasen är vanligt- vis 6, 9, 12 eller 15 mm. Rutans värmeisolerande förmåga ökar med avståndet mellan glasen.


U-värde

Fönstrets isoleringsförmåga anges med U-värdet, W/m2K (Watt per kvadratmeter, grader Kelvin). Äldre obelagda 2- glasfönster med karm och båge av trä har ett U-värde på ca 2,8. Med energiglas kan det förbättras till 1,8 och med dagens isolerrutor kan det i bästa fall bli ned till 1,1. Förbättringen mot ett obelagt fönsterglas blir mellan 35 – 65%.


Kontakta oss när som helst om du har frågor eller funderingar

Glasmästaren har det samlade greppet


Bäst energispareffekt får man genom att byta det inre glaset i kopplade 2-glasföns- ter till ett energiglas, alternativt isolerruta med energiglas. Husets fasad får då ingen utseendeförändring, vilket ofta blir följden vid fönsterbyte. En fönsterrenovering med energiglas är betydligt mindre omfattande och sparar i stort sett lika mycket energi.

Kräver fönstren inget yttre underhåll är det både enklast och effektivast att förbättra fönstren med en energiglaskonstruktion på insidan.

Kopplade 2-glasfönster kompletteras med energiglas genom att ett minst 4 mm tjockt hårdbelagt energiglas monteras på fönstrets ut- eller insida. Tjockleken på glaset gör att fönstret också upplevs få förbättrad ljuddämpning.


3 åtgärdsalternativ

Innerglaset ersätts med 4 mm hård- belagt energiglas. U-värde: Ned till 1,8 [W/m2K] 

Befintlig båge ersätts med fast 2- glas isolerruta med energiglas och ”varm kant”* samt argongasfyllning. U-värde: Ned till 1,4 [W/m2K]

Innerglaset ersätts med en dubbel iso- lerruta med mjukbe- lagt energiglas och argongasfyllning. Om bågens kon- struktion tillåter detta.

U-värde: Ned till 1,3 [W/m2K]

Vi kan även ge råd om ytterligare förbättringsåtgärder 

Rotavdrag

Självklart kan ni utnyttja rotavdraget på arbetskostnaden när ni renoverar era fönster. Från och med 1-1-2016 kan ni dra av 30% på arbetskostnaden med ett maxbelopp på 50 000 kr.